دانشمندان از احتمال کشف منشأ تکامل تمام اشکال پیچیده حیات روی زمین خبر می‌دهند

یکی از بزرگ‌ترین اسرار حوزه زیست‌شناسی این مسئله است که ارگانیزم‌های پیچیده اولین‌بار چگونه در زمین به‌وجود آمدند. حالا گروهی...

ادامه مطالعه